فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تامین تسمه های مورد نیاز واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش:1400/02/13
تاریخ انقضا:1400/02/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
tender notice 1400.4.zip