فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:انجام امور مربوط به خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی نیروگاههای استان و ستاد شرکت
تاریخ نمایش:1400/02/13
تاریخ انقضا:1400/02/19
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي مناقصه.pdf