فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده بویلرنیروگاه حرارتی 1300مگاواتی شازند
تاریخ نمایش:1400/02/11
تاریخ انقضا:1400/02/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:محل تسلیم پیشنهادها سامانه تدارکات الکترونیک دولت <a href="https://www.setadiran.ir">https://www.setadiran.ir</a>
پیوست ها:
1.pdf    
2.pdf