فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید 6 ست گیربکس کامل ACC (شامل پوسته، چرخ دنده، شفت و سایر متعلقات) نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش:1400/02/12
تاریخ انقضا:1400/02/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی روزنامه مناقصه خرید.pdf