فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری انجام خدمات خودرویی و حمل و نقل
تاریخ نمایش:1400/02/07
تاریخ انقضا:1400/02/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;&nbsp;به شماره فراخوان 200000150000001 انجام خواهد شد.
پیوست ها:
اگهی خودرویی.pdf