فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید 2200 تن آهک هیدراته صنعتی- شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش:1400/02/01
تاریخ انقضا:1400/02/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي روزنامه مناقصه آهک.pdf