فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:نظارت بر بهره برداری ،نگهداری، تعمیرات و شرکت در بازار برق نیروگاههای حرارتی استان گیلان
تاریخ نمایش:1400/01/30
تاریخ انقضا:1400/02/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت با شماره 2000001481000002 مراجعه فرمایند.
پیوست ها:
آگهی.JPG