فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای اورهال دو دستگاه آب شیرین کن نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش:1400/01/30
تاریخ انقضا:1400/02/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 23/م99
پیوست ها:
آگهی.pdf