فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس در سال 1400
تاریخ نمایش:1400/01/30
تاریخ انقضا:1400/02/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 01/م/1400
پیوست ها:
آگهی.pdf