فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:انجام بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و ماشین نویسی و امور دفتری شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح
تاریخ نمایش:1400/01/25
تاریخ انقضا:1400/02/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي.pdf