فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 01/1400- موضوع مناقصه : خرید آهک هیدراته
تاریخ نمایش:1400/01/22
تاریخ انقضا:1400/11/02
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره&nbsp;&nbsp; 01/1400- موضوع مناقصه : خرید آهک هیدراته<br>&nbsp;&nbsp;مناقصه گزار : شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي<br>محل دریافت اسناد مناقصه : سایت این شرکت به آدرس&nbsp; https:// www. Tpgmco.ir<br>محل تسليم پيشنهادات : امور بازرگاني شركت واقع در کیلومتر 16 جاده تبریز آذرشهر نیروگاه حرارتی تبریز - تلفن تماس :&nbsp; 34300673- 041 <br>
پیوست ها:
آگهي مناقصه آهكn _2_.pdf