فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مدیریت، بهره برداری و نگهداری از چاه ها و خط انتقال آب نایگون تا سایت نیروگاه ایرانشهر
تاریخ نمایش:1400/01/17
تاریخ انقضا:1400/01/21
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي مناقصه.pdf