فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار
تاریخ نمایش:1400/01/16
تاریخ انقضا:1400/01/24
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق ری
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت کنندگان در مناقصه می توانند خلاصه اسناد را از اين سايت دريافت نموده و در صورت تمايل به شرکت در مناقصه جهت دريافت اسناد مناقصه وارزيابی، با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۰۲۰۲۰۱۷۳۵۳۰۰۸ بانک ملی شعبه باقر شهر کد ۸۱۷ به آدرس تهران – شهرری – جاده قديم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطين– شرکت مديريت توليد برق ری ( نيروگاه گازی )– امور بازرگانی وانبار (تلفن : ۶-۵۵۲۲۱۴۶۰ به داخلی ۷۵۷۷ ) مراجعه فرمايند
پیوست ها:
تجدید شده 1.pdf