فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خريد رزين هاي تبادل يوني تصفيه خانه آب واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا طبق شرايط خصوصي پيوست
تاریخ نمایش:1400/01/15
تاریخ انقضا:1400/01/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
tender notice 99.27.2.zip