فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:آگهی مزایده اجاره سیستم استحصال گاز کربنیک نیروگاه بعثت
تاریخ نمایش:1399/12/26
تاریخ انقضا:1400/01/29
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مزایده از طریق سامانه ستاد ایران انجام میگردد
پیوست ها:
آگهی مزایده استحصال 05-99.pdf