فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تعمیر یکدستگاه ترانسفورماتور 10.5kv/400kv با ظرفیت 125 مگا ولت آمپر شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ نمایش:1400/01/14
تاریخ انقضا:1400/01/22
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:این فراخوان یکبار تجدید گردیده است
پیوست ها:
99-12-35-farakhan1.pdf    
99-12-35-t-farakhan.zip