فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مزایده فروش ۱۲ تن لوله های مستعمل ضایعاتی نیروگاه شهسد سلیمی نکا
تاریخ نمایش:1399/11/29
تاریخ انقضا:1399/12/06
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه فرصت امروز
پیوست ها:
آگهی.zip