فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید مقدار ۸۰۰۰ کیلوگرم هیدرازین ۵۵ درصد مورد نیاز واحدهای بخار و سیکل ترکیبی نسزوگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش:1399/11/27
تاریخ انقضا:1399/12/09
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه تجارت
پیوست ها:
tender notice 99.30.1.zip