کلیه فراخوان ها
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید لوازم نیروگاه شازند در سال 99-1
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:به سامانه ستاد مراجعه شود
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی نیروگاه شازند در سال 1399
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:به سامانه ستاد مراجعه گردد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تعویض بسکت ها، بازسازی سکتورپلیت ها، Tبارها ، L بارها و سیل های لانگستروم واحد 2 نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/19
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خریدرادیاتورکمکی جهت نیروگاه گازی کنارک
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:طراحی وساخت درایوهای ACC جهت نیروگاه بخارایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:اصلاح وبهینه سازی سیستم هیدرانت نیروگاه گازی زاهدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات بهره برداری و نگهداری از نيروگاه ایسین در سال 1399
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 33/م/98
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی نيروگاه ایسین در سال 1399
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 34/م/98
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:98/41 رنگ و پوشش تجهيزات صنعتي واحدهاي شماره 1 الي 6 نيروگاه رامين
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/06
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومي خريد قطعات يدكي پمپ آب تغذيه بويلر 24-3098
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/02/05
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومي 23-3098 ساخت رادياتورهاي نيروگاه صوفيان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/24
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید بریکر جهت نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/19
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید درایوهای ACC به همراه متعلقات جهت نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام امور مربوط به خدمات فیزیکی و نگهبانی نیروگاههای استان و ستاد شرکت
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/10
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/40 تهيه و تحويل مواد اوليه غذايي و ظروف يك بار مصرف
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/27
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فروش حدود ۱۵ تن پسماندهای جامد کف کوره و حدود ۸۰ تن پسماندهای آبگیری شده حاصل از قلیاشویی بویلر نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/07
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه مناقصه مزایده مورخه 19 و 20 اسفند
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی مزایده شماره98/01
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/27
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:محل آن در نیروگاه شهید مفتح&nbsp; همدان میباشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تمديد مناقص عمومي 17/3098 واگذاري كارهاي خدماتي نيروگاههاي تبريز سهند و صوفيان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمديد مناقصه 17-3098
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید سیستم سرمایش تبخیری مدیا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/01/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل مناقصه از خرید اسناد تا بازگشایی پاکات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد. setadiran.ir
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد اسيد سولفوريك 98 درصد مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/22
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه امين
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامین و تعویض لوله های مبدل حرارتی کلوز سیکل نیروگاه شهید مفتح همدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مبلغ تضمین 1.365.000.000 ریال می باشد.<br>بازگشایی پاکات راس ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 24/12/1398 می باشد.<br>جهت سوالات بیشتر شماره 08138202650 داخلی 311
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی انجام خدمات استفاده از خودرو استیجاری با راننده در سال 99
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
آگهی.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی جهت نیروگاه حرارتی شازند در سال 99
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری فرآيند ارجاع كار از دریافت اسناد فرآيند ارجاع كار تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد <br>شماره فراخوان در سامانه ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۴۸۶۰۰۰۰۱۱
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین باترفلای والو 72 اینچ ورودی آب دریا به کندانسور نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه 24/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید بسکت های لانگسترم نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره32/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس در سال 1399
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 31/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامین نیروی انسانی برای اجرای فعالیتهای تعمیرات دوره ای 50 هزار ساعته واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/10
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه تجارت مورخه 4 و 5 اسفند
پیوست ها:
t . notis.zip    

عنوان اطلاعیه:98/39 خرید و نصب تجهیزات ابزار دقیقی برج هاي خنک کن فاز 1و 2 نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:اورهال چهار دستگاه آسانسور باربر بویلر و تعمیر و نگهداری چهار دستگاه آسانسور باربر و دو دستگاه آسانسور نفر بر نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات تامین نیروی انسانی بخش فنی،اداری،آبدرخانه،خدمات و نظافت
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق ری
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت کنندگان در مناقصه میتوانند خلاصه اسناد را از این سایت دریافت و درصورت تمایل شرکت در مناقصهجهت دریافت اسناد مناقصه وارزیابی، از تاریخ درج اولین آگهی&nbsp; 03/12/1398&nbsp; لغایت 10/12/1398 با ارائه معرفي نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 به آدرس تهران – شهرری – جاده قدیم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطین– شرکت مدیریت تولید برق ری ( نیروگاه گازی )– امور بازرگانی وانبار مراجعه نمایند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامین نیروی انسانی جهت بخش های بهره برداری و تعمیرات واحدهای بخار و مولدهای توربین گاز و تاسیسات جانبی و همچنین حوزه های اداری، مالی، بازرگانی و خدمات نیروگاه بخار بندرعباس و نیروگاه گازی ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:امور نگهباني و حفاظت از تأسيسات نيروگاه زرند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/07
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:فروش اسناد : <br>به صورت الكترونيكي از طريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت «ستاد» به نشاني Setadiran.ir
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات عمومي نيروگاه زرند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/07
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:فروش اسناد‌: <br>به صورت الكترونيكي از طريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت «ستاد» به نشاني Setadiran.ir
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تأمين نيروي انساني فني و اداري نيروگاه زرند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/12/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/07
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:فروش اسناد : <br>به صورت الكترونيكي از طريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت «ستاد» به نشاني Setadiran.ir
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/38 خرید 1.000.000 کیلوگرم کلروفریک مایع مورد نیاز نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/07
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/32 ريتيوب كويل اواپراتور آب مقطر ساز واحد 3 نيروگاه رامين
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/07
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه واگذاري كارهاي خدماتي نيروگاههاي تحت پوشش شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي مناقصه 17/3098
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:محل دريافت&nbsp; اسناد مناقصه امور بازرگاني شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي مي باشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومي حراست فيزيكي شماره 18/3098
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:&nbsp;محل دريافت اسناد&nbsp; مناقصه&nbsp;&nbsp; امور بازرگاني شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي&nbsp; مي باشد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه انجام حدمات ایاب و ذهاب کارکنان روز کار شرکت
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق ری
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تمدید مناقصه فعالیت‌های فناوری اطلاعات (ERP) شماره 98/06
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:فعالیت‌های فناوری اطلاعات شامل : مشاوره، خرید، پیاده‌سازی، استقرار، آموزش ، بومی‌سازی، پشتیبانی و نگهداری سیستم جامع نیروگاهی<br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تأمین خودروهای مورد نیاز جهت ارائه خدمات نقلیه درون و برون شهری نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/04
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:توسعه، نگهداری فضای سبز و تنظیفات، پاکسازی معابر، خیابان ها و آبدارخانه های شهرک و نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/04
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید وکیوم پمپ های کندانسور نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 25/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/37 رنگ و پوشش تجهيزات صنعتي واحدهاي شماره 1 الي 6 نيروگاه رامين
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/03
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای ریتیوب بویلر کمکی 30 تنی نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 29/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید سگمنت جهت نیروگاه گازی کنارک
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/12/03
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/36 خريد ميلگردهاي مورد نياز نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/28
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چرخ‌دنده‌های گیربکس لانگستروم نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 30/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوله های دیواره و سقف اواپراتور و اکونومایزر واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه مناقصه و مزایده مورخه 15 و 16 بهمن ماه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوله های RH2 واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:در ج در روزنامه تجارت مورخه 15 و 16 بهمن ماه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتورهای اصلی واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/24
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه تعادل مورخه 14 و 15 بهمن
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامین نیروی انسانی برای اجرای فعالیت های تعمیرات دوره ای 50000 هزار ساعته واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه قدس مورخه 07 و 08 بهمن ماه
پیوست ها:
t.notis.zip    

عنوان اطلاعیه:پوشش دهی 500 عدد از آندهای سلهای آب ژاول سازی واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/19
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه جمهوری مورخه 7 و 8 بهمن
پیوست ها:
t.notis.zip    

عنوان اطلاعیه:98/35 ریتیوب یک دستگاه کولر خنک کاري روغن توربین mhc
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تهيه و طبخ و توزيع غذاي كاركنان نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه جمهوري
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید رزین آنیونی و کاتیونی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/34 خدمات پشتیبانی حراست
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/11/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین باترفلای والو 72 اینچ ورودی آب دریا به کندانسور نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/07
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه&nbsp; شماره 24/م/98
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه جت پرشر و تجهیزات جانبی مربوطه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/07
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 27/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فروش ضایعات نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/10
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/33 خدمات پشتيباني فني و اداري
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/02
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات گیربکس لانگستروم نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید دوم مناقصه شماره 16/م/98
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین هیترهای فشار ضعیف شماره یک و دو نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 26/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه شماره 3098/16 عمليات رنگ آميزي گازوييل و ترانس هاي قدرت نيروگاه صوفيان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دريافت اسناد از سايت شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي و سايت شركت توليد نيروي برق حرارتي
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:اسناد مناقصه عمومي 3098/15 خريد سود مايع شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/10
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دريافت اسناد از سايت شركت توليد نيروي برق حرارتي و سايت شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد اسناد مناقصه اسيد سولفوريك 3098/14 شركت مديريت توليد برق اذريايجانشرقي
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دريافت اسناد ازسايت شركت توليد نيروي برق حرارتي وشركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:اسناد مناقصه عمومي خريد آهك هيدراته 3098/13
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دريافت اسناد از سايت معاملات شركت&nbsp; توليد نيروي&nbsp; برق حرارتي وسايت شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/03
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه تامین نیروی خدماتی نیروگاه شهید مفتح همدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:طراحي دكوراسيون اتاق فرمان هاي نيروگاه بخار و سيكل تركيبي شركت مديريت توليد برق نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/05
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه مناقصه و مزايده مورخه هاي 24 و 25 دي ماه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد لوله هاي رهيت RH1a و RH1b واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/11/05
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در رئزنامه جوان مورخه هاي 24 و 25 دي ماه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 7 ست لاینر و 7 ست ترانزیشن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی سیستم تحریک Unitrol 5000 نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 13/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ابزار آلات الکتریک، ابزار دقیق و مکانیک نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 23/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) دو مرحله ای طراحی ، تامین و ساخت ،نصب و راه اندازی تابلوهای سویچگیر 380 ولت واحد 1 و2 بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت با شماره نیاز 2098001481000008 مراجعه نمایید
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات تعمیرات و بازسازی آسانسورهای واحد 1و2 بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت با شماره 209801481000007 مراجعه گردد.
پیوست ها:
agahi.pdf    

عنوان اطلاعیه:آگهی مزایده فروش روغن ضایعاتی روان کاری توربین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/24
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مزایده فروش روغن ضایعاتی
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/31 تهيه ماد و نصب ديواره ايرانيت نماي جانبي برج خنك كن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/30 خدمات پشتيباني حراست
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامين نيروي انساني در بخش هاي فعاليتهاي خدماتي و فضاي سبز و نگهداري ساختمانها و موتوري شركت مديريت توليد برق نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه جمهوري مورخه هاي 8 و 9 دي ماه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ساخت باتري هاي واحد بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه سياست روز مورخه هاي 8 و 9 دي ماه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید سه ست یاتاقان ژورنال تراست واحدهای گازی v94.2 مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/10
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خرید سه ست یاتاقان ژورنال تراست واحدهای گازی v94.2&nbsp;&nbsp; مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/29 تعميرات اساسي برج خنك كن رديف 6
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند<br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/28 تهيه مواد و ساخت قابهاي كانفيوزر، نوردي، سيلندري، ديفيوزر و رينگ اصلي برج خنك كن نيروگاه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/27 تهيه مواد، ساخت و نصب درپوش هاي بتني كانال آب برگشتي و اون كامر فاز 1و2و3
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/26 خرید و نصب تجهیزات ابزار دقیقی برج هاي خنک کن فاز 1 و 2 نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/10/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 14/م/98
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:خرید ولوهای فشار قوی مورد نیاز نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/14
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:نظارت بر بهره برداری و نگهداری نیروگاه نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:طبخ و توزیع غذا جهت نیروگاه گازی کنارک
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/07
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:طبخ و توزیع غذا جهت کانتین نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/07
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های سوپرهیتر بویلر واحد بخار نیروگاه لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/02
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه گردد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات گیربکس لانگستروم نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/02
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 18/م/98
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات گیربکس لانگستروم نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/02
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 16/م/98
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:98/25 خرید و تجهیز یک دستگاه آمبولانس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/03
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید یک ست (ده عدد) اکچویتور موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/25
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خرید یک ست (ده عدد) اکچویتور موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
پیوست ها:
9802.pdf    

عنوان اطلاعیه:طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه شهید مفتح
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوله، ساخت و نصب (دمونتاژ و مونتاژ) و تعمیرات Pressure Part بویلر نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 15/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین اکسپنشن های کانال های بویلر نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 17/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین لاورکیسینگ پمپ آب خنک کن نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 19/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصع عمومی دو مرحله ای تأمین دیسشارژ کیسینگ پمپ آب خنک کن نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 12/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تعمیرات دوره ای (اورهال) واحد 1 بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:خريد لوله هاي رهيت RH2 واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/01
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:روزنامه تعادل
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد لوله هاي ديواره و سقف اواپراتور و اكونومايزر بويلر واحدهاي بخار
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/01
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه قدس
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:طراحي و اجراي دكوراسيون اتاق فرمان هاي واحدهاي بخار و سيكل تركيبي
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/01
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه مناقصه و مزايده مورخه هاي 19 و 20 آذرماه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ساخت و حمل بسکت های ژانگستروم جهت نیروگاه شهید مفتح همدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/07
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي.pdf    

عنوان اطلاعیه:مزایده فروش اجزاء ساختمان شماره 2 شرکت مشروط به تخریب و حمل
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/30
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رزین های تبادل یونی نیروگاه لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه گردد.
پیوست ها:
رزین.pdf    

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید لوله های فین دار واتروال بویلر واحد بخار نیروگاه لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه گردد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 500 تن اسید سولفوریک 98 درصد صنعتی- شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/16
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید یک ست پره ثابت و متحرک کمپرسور واحد GEF5 آلستوم.
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد سيمان ايزوله توربين واحدهاي بخار
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه جمهوري مورخه هاي 9 و 10 آدر ماه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:
1.jpg    

عنوان اطلاعیه: تجدید مناقصه خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مدیریت، بهره برداری، تعمیر و نگهداری از چاه ها و خط انتقال آب نایگون تا نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/24 خرید 2.000.000 کیلوگرم اسید سولفوریک صنعتی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه دو مرحله اي تابلو هاي 6 كيلو ولت نيروگاه تبريز 3098/12
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید یک مجموعه شامل UPS و اینورتر و رکتیفایر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) <br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازی پره‌های ثابت و متحرک واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/07
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بازسازی&nbsp; پره‌های ثابت و متحرک واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/21 تهیه مواد ، ساخت و تحویل چرخ دنده هاي گیربکس برج خنک کن نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:برگزاری حراج جهت رهن و اجاره یک واحد اداری در تهران واقع در خیابان توانیر - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مزایده عمومی رهن و اجاره یک باب مغازه واقع در کرمانشاه خیابان 17 شهریور - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/10
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات ایاب و ذهاب با مینی بوس و میدی باس - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات نگهداری فضای سبز - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/23 خرید بیرینگ هاي مورد نیاز برج هاي خنک کن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/22 تهيه مواد، ساخت و تحويل دو عدد دستگاه گيربكس برج خنك كن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه دو مرحله ای تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه حرارتی شازند درسال 98
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد فرآيند ارجاع كار تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان تجدید مزایده فروش ساختمان شماره 2 شرکت
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مزایده از تاریخ 1398/08/30 از سامانه ستاد ایران به نشانی <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;قابل برداشت می باشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/20 خرید 1.000.000 کیلوگرم کلروفریک مایع
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/03
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:احداث مسیر ورودی به جایگاه تخلیه سوخت به همراه خرید، حمل و نصب تجهیزات مورد نیاز پروژه در نیروگاه شهید مفتح همدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/19 خدمات پشتیبانی حراست
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/28
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه تامین و خرید تجهیزات PLC واحدهای گازی GEF5 نیروگاه گازی بوشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد امکانپذیر میباشد.
پیوست ها:
1.jpg    

عنوان اطلاعیه:ولوهای فشار قوی مورد نیاز نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین دمپرهای ورودی و خروجی مسیر دود بویلر (G. R. Fan) نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 18/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین اکسپنشن های کانال های بویلر نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 17/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی زاهدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/28
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید نازل باکس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه خرید نازل باکس
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/18 تهیه مواد، ساخت و تحویل 30 بشکه روغن نسوز هیدرولیک ایرانی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات گیربکس لانگستروم نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 16/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوله، ساخت و نصب(مونتاژو دمونتاژ) و تعمیرات pressure part بویلر نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 15/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ابزار آلات الکتریک، ابزار دقیق و مکانیک نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 10/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 14/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تامین با آزمایش یک دست کامل روتور توربوکمپرسور گازی GEF9 مدل 9171 E (بدون پره های توربین)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 12 عدد شعله بین آسک و 6 عدد شعله بین میتسوبیشی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید هیدرازین هیدرات 55 درصد جهت نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید 2200 تن آهک هیدراته صنعتی - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید بسکت های لعاب دار لایه سرد ایر پری هیتر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های واتر وال بویلر واحد بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه گردد با کد فراخوان 2098001481000002
پیوست ها:
آگهی 0.pdf    

عنوان اطلاعیه:خرید تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز نیروگاه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
آگهی.jpg    

عنوان اطلاعیه:انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی کنارک
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید دیسشارژ کیسینگ پمپ آب خنک کن نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه 12/م/98
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید لوازم الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 06/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی شرکت های مهندس مشاور
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 1000 تن اسید سولفوریک 98 درصد صنعتی - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:9804
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/02
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه نازل باکس
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوله های بویلر مورد نیاز نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید پیچ های نازل بلوک توربین 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
پیوست ها:
payvast.pdf    

عنوان اطلاعیه:بازسازی دو دستگاه الکتروموتور با قدرت 3400 و 2000 کیلووات
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
پیوست ها:
payvast.pdf    

عنوان اطلاعیه:انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/04
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومي دو مرحله اي ساخت نصب وراه اندازي تابلو هاي 6 كيلو ولت واحد بخار نيروگاه حرارتي تبريز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/19
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:&nbsp;داوطلبان&nbsp; شركت در مناقصه&nbsp; مي توانند جهت دريافت اسناد به سايت اين شركت به آدرس WWW. Tpgmco.ir مراجعه نمايند.
پیوست ها:
MV+Switchgear+Control+[1].pdf    
Price+List[1].pdf    
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره 3098-11.pdf    
اسكوپ+كاری+ساخت+و+نصب+تابلوهای+6+کيلوولت+واحد+يک+نيروگاه+تبريز[1].pdf    
اسناد و دعوتنامه مناقصه.pdf    
تعهدنامه عدم افشاي اطلاعات.PDF    
جداول شماره-4-5-2.pdf    
جداول شماره8-9-10.pdf    
جدول شماره 1.pdf    
جدول شماره 3.pdf    
جدول شماره-7-11-6.pdf    
شرکت کتتدگان در مناقصه.pdf    
فرم اطلاعات شرکتهای حاضر در مناقصات (مناقصه گران).jpg    
مدارك مورد نياز جهت ارزيابي كيفي پيمانكاران.pdf    
مشخصات عمومي شركت.pdf    

عنوان اطلاعیه:تهیه و حمل تجهیزات ابزار دقیق و مکانیک مورد نیاز نیروگاه شهید مفتح همدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:باززشایی پاکت های&quot; الف&quot; و &quot;ب&quot; راس ساعت 90:22 ظهر روز یکشقبه مورخ 12/08/1398 حواهد بود.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تهیه و حمل 07 تن ورق کورتن استیل گرید - A جهت مصارف نیروگاه شهید مفتح همدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:باززشایی پاکت های&quot; الف&quot; و &quot;ب&quot; راس ساعت 14.00 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 12/08/1398 خواهد بود.
پیوست ها:
1.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید دو ست شرود سگمنت ردیف اول واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ولوهای فشار قوی مورد نیاز نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
آگهی.jpg    

عنوان اطلاعیه:طراحي و اجراي دكوراسيون اتاق فرمان هاي واحدهاي بخار و سيكل تركيبي
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/28
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه جوان مورخه 16 و 17 مهر ماه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه خريد یک ست(دو عدد) یاتاقان جهت یک واحد نيروگاه حرارتی شازند در سال1398
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه خريد یک ست(دو عدد) یاتاقان جهت یک واحد نيروگاه حرارتی شازند در سال1398
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازي پره هاي توربين واحد گازي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/22
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه اقتصاد ملي مورخه هاي 13 و 14 مهر ماه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامين نيروي انساني اجراي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات جاري و مياندوره اي واحدهاي بخار و سيكل تركيبي و توربين انبساطي و
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/21
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه رسالت مورخه هاي 11 و 13 مهر ماه 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه داربست بندی وتخته ریزی نیروگاه اصفهان و هسا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تلفن تماس 5083-7895080-0313 (اداره تدارکات و بازگانی) آگهی روزنامه در روزنامه کثیرالانتشار&nbsp; اصفهان امروزمورخ 98/7/11
پیوست ها:
4-98.jpg    

عنوان اطلاعیه:مزایده عمومی رهن و اجاره یک واحد اداری در تهران واقع در خیابان توانیر - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مزایده عمومی رهن و اجاره یک باب مغازه در کرمانشاه واقع در خیابان 17 شهریور (برق )
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1357/03/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی زاهدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/16
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید داخل پره های متحرک کمپرسور نیروگاه گازی ارومیه (BBC-GT9 ) و متعلقات مربوطه مطابق نمونه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد پذیرفت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه تهیه شناسنامه فنی و ساخت دو عدد استم والو
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
121.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2200 تن آهک هیدراته صنعتی - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و خرید تجهیزات PLC واحدهای گازی GEF5 نیروگاه گازی بوشهر.- شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد&nbsp; مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد امکان پذیر میباشد.
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ابزار آلات الکتریک ، ابزار دقیق و مکانیک نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 10/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست پره ثابت توربین واحد BBC و BST نیروگاه گازی شیراز- شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:ارسال اسناد مناقصه به شرکتهای تایید صلاحیت شده با استفاده از لیست کوتاه و از طریق سامانه ستاد میباشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دیسشارژ کیسینگ پمپ آب خنک کن نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 12/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید آجرهای محفظه احتراق واحدهای گازی نیروگاه ایسین (V94.2 Ver. 5)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 09/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه ایاب ذهاب
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/06
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه تمدید نخواهد شد
پیوست ها:
New folder.zip    

عنوان اطلاعیه:ساخت پره هاي ثابت رديف اول توربين هاي HP و IP واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه هاي جمهوري اسلامي و اقتصادي شروع مورخه هاي 31 شهريور و 1 مهر ماه سال 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه خرید 12 عدد شعله بین آسک و 6 عدد شعله بین میتسوبیشی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/31
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست نازل ردیف دوم توربین واحدهای GEF5 نیروگاههای گازی کنگان و بوشهر - شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:با توجه به ارزیابی کیفی انجام شده و تهیه لیست کوتاه ، دریافت اسناد مناقصه از طریق دعوتنامه از شرکتهای تایید صلاحیت شده میباشد.
پیوست ها:
davatname1.pdf    
GEF51.jpg    

عنوان اطلاعیه:تمدید مناقصه 98/04 خرید نازل باکس مشعل بویلر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/07
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمدید مناقصه
پیوست ها:
New folder.zip    

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست نازل ردیف اول توربین واحد GEF5 نیروگاه های گازی بوشهر و کنگان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه که بصورت دعوتنامه به شرکتهای تایید صلاحیت شده&nbsp; از طریق سامانه ستاد میباشد.
پیوست ها:
davatname.pdf    

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه و فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره 071/8/98 م خرید لوله های بویلر مورد نیاز نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/31
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/17 تهیه و تحویل مواد اولیه غذایی و ظروف یک بار مصرف
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/31
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست پره های متحرک توربین واحد BBC و BST نیروگاه گازی شیراز - شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد و بصورت دعوتنامه میباشد.
پیوست ها:
davatname.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدوددو مرحله ای خرید دو ست پره های ثابت توربین واحد BBC و BST نیروگاه گازی شیراز - شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد و بصورت دعوتنامه میباشد.
پیوست ها:
davatname.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست پره های متحرک توربین واحدهای GEF5 نیروگاه گازی کنگان و بوشهر-شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد و بصورت دعوتنامه میباشد.
پیوست ها:
davatname.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو عدددیسک شماره 15 و 16 کمپرسور واحد GEF5 آلستوم-شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد بصورت دعوتنامه میباشد.
پیوست ها:
davatname.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست پره ثابت و متحرک کمپرسور واحد GEF5 آلستوم-شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد بصورت دعوتنامه میباشد
پیوست ها:
davatname.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیتهای حجمی بخش خدمات و پشتیبانی، بازرگانی و عملیات بازار برق- شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد.
پیوست ها:
01.jpg    

عنوان اطلاعیه:ساخت داخل یک دست پره های ثابت ردیف 1 تا 4 توربین گازی میتسوبیشی مدل MHI701B
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:اجراي دوره هاي آموزشي شغلي و اختصاصي براي كاركنان شركت مديريت توليد برق نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/31
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:روزنامه قدس مورخه 16و17 مرداد 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات مربوط به حمل و نقل كاركنان شركت مديريت توليد برق نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/31
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:روزنامه تجارت مورخه هاي 16 و 17 مرداد 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی، تنظیف، آبدارخانه، و ماشین نویسی و امور دفتری شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه انجام خدمات انبارداری، اداری، بازار برق و آبدارخانه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
اگهی .jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید رزین کاتیونی و آنیونی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 2400 فیلتر هوای ورودی واحد های توربین گازی V94.2
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی تمدید مناقصه رنگ و پوشش تجهزات واحد 3 شماره 98/02/10
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/16
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمدید مناقصه
پیوست ها:
تمدید.zip    

عنوان اطلاعیه:خرید عایق حرارتی (آلومینیوم سیلیکات)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
98-120.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای استقرار سیستم su assistant txp-sppa t2000 در نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 07/م/98
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:خرید ضد یخ برای ایستگاه گاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین با شماره (06/98)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید فیلتر هوا برای واحد شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین با شماره (05/98)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دومرحله ای خرید لوازم الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 06/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه: مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید آجرهای محفظه احتراق واحدهای گازی نیروگاه ایسین (V94.2 Ver. 5)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 09/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام عملیات تعمیرات اساسی هیتر های ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز (04/98)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام عملیات اورهال واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز (03/98)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:98/16 پشتيباني از خدمات فني، كارگاهي و تاسيساتي نيروگاه رامين
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/09
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام تعمیرات اساسی و نیمه اساسی واحدهای نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir با شماره فراخوان 2098001500000007 انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه ایاب و ذهاب شماره98/03
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/16
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:آگهی
پیوست ها:
New folder.zip    

عنوان اطلاعیه:تهیه، تامین و حمل تجهیزات الکتریکی مورد نیاز نیروگاه شهید مفتح
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
Elec.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه 98/04 خرید 60 عدد نازل باکس مشعلهای کوره از جنس استیل نسوز310
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:آگهی مناقصه شماره 98/04
پیوست ها:
New folder.zip    

عنوان اطلاعیه:بازسازي پره هاي توربين واحد گازي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/07
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه سیاست روز مورخه 28 و 30 مرداد 98
پیوست ها: