کلیه فراخوان ها
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان اطلاعیه:خرید یک ست پره ثابت و متحرک کمپرسور واحد GEF5 آلستوم.
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد سيمان ايزوله توربين واحدهاي بخار
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه جمهوري مورخه هاي 9 و 10 آدر ماه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:
1.jpg    

عنوان اطلاعیه: تجدید مناقصه خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مدیریت، بهره برداری، تعمیر و نگهداری از چاه ها و خط انتقال آب نایگون تا نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه دو مرحله اي تابلو هاي 6 كيلو ولت نيروگاه تبريز 3098/12
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید یک مجموعه شامل UPS و اینورتر و رکتیفایر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/10/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) <br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازی پره‌های ثابت و متحرک واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/07
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بازسازی&nbsp; پره‌های ثابت و متحرک واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:برگزاری حراج جهت رهن و اجاره یک واحد اداری در تهران واقع در خیابان توانیر - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مزایده عمومی رهن و اجاره یک باب مغازه واقع در کرمانشاه خیابان 17 شهریور - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/10
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات ایاب و ذهاب با مینی بوس و میدی باس - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات نگهداری فضای سبز - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/09/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه دو مرحله ای تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه حرارتی شازند درسال 98
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد فرآيند ارجاع كار تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان تجدید مزایده فروش ساختمان شماره 2 شرکت
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مزایده از تاریخ 1398/08/30 از سامانه ستاد ایران به نشانی <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;قابل برداشت می باشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:احداث مسیر ورودی به جایگاه تخلیه سوخت به همراه خرید، حمل و نصب تجهیزات مورد نیاز پروژه در نیروگاه شهید مفتح همدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه تامین و خرید تجهیزات PLC واحدهای گازی GEF5 نیروگاه گازی بوشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد امکانپذیر میباشد.
پیوست ها:
1.jpg    

عنوان اطلاعیه:ولوهای فشار قوی مورد نیاز نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین دمپرهای ورودی و خروجی مسیر دود بویلر (G. R. Fan) نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 18/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین اکسپنشن های کانال های بویلر نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 17/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی زاهدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/28
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید نازل باکس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه خرید نازل باکس
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات گیربکس لانگستروم نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 16/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوله، ساخت و نصب(مونتاژو دمونتاژ) و تعمیرات pressure part بویلر نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 15/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ابزار آلات الکتریک، ابزار دقیق و مکانیک نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 10/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 14/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تامین با آزمایش یک دست کامل روتور توربوکمپرسور گازی GEF9 مدل 9171 E (بدون پره های توربین)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 12 عدد شعله بین آسک و 6 عدد شعله بین میتسوبیشی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید هیدرازین هیدرات 55 درصد جهت نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید 2200 تن آهک هیدراته صنعتی - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید بسکت های لعاب دار لایه سرد ایر پری هیتر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/08/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های واتر وال بویلر واحد بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه گردد با کد فراخوان 2098001481000002
پیوست ها:
آگهی 0.pdf    

عنوان اطلاعیه:خرید تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز نیروگاه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
آگهی.jpg    

عنوان اطلاعیه:انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی کنارک
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید دیسشارژ کیسینگ پمپ آب خنک کن نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه 12/م/98
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید لوازم الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 06/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی شرکت های مهندس مشاور
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 1000 تن اسید سولفوریک 98 درصد صنعتی - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:9804
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/02
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه نازل باکس
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوله های بویلر مورد نیاز نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید پیچ های نازل بلوک توربین 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
پیوست ها:
payvast.pdf    

عنوان اطلاعیه:بازسازی دو دستگاه الکتروموتور با قدرت 3400 و 2000 کیلووات
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
پیوست ها:
payvast.pdf    

عنوان اطلاعیه:انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/04
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومي دو مرحله اي ساخت نصب وراه اندازي تابلو هاي 6 كيلو ولت واحد بخار نيروگاه حرارتي تبريز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/19
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:&nbsp;داوطلبان&nbsp; شركت در مناقصه&nbsp; مي توانند جهت دريافت اسناد به سايت اين شركت به آدرس WWW. Tpgmco.ir مراجعه نمايند.
پیوست ها:
MV+Switchgear+Control+[1].pdf    
Price+List[1].pdf    
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره 3098-11.pdf    
اسكوپ+كاری+ساخت+و+نصب+تابلوهای+6+کيلوولت+واحد+يک+نيروگاه+تبريز[1].pdf    
اسناد و دعوتنامه مناقصه.pdf    
تعهدنامه عدم افشاي اطلاعات.PDF    
جداول شماره-4-5-2.pdf    
جداول شماره8-9-10.pdf    
جدول شماره 1.pdf    
جدول شماره 3.pdf    
جدول شماره-7-11-6.pdf    
شرکت کتتدگان در مناقصه.pdf    
فرم اطلاعات شرکتهای حاضر در مناقصات (مناقصه گران).jpg    
مدارك مورد نياز جهت ارزيابي كيفي پيمانكاران.pdf    
مشخصات عمومي شركت.pdf    

عنوان اطلاعیه:تهیه و حمل تجهیزات ابزار دقیق و مکانیک مورد نیاز نیروگاه شهید مفتح همدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:باززشایی پاکت های&quot; الف&quot; و &quot;ب&quot; راس ساعت 90:22 ظهر روز یکشقبه مورخ 12/08/1398 حواهد بود.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تهیه و حمل 07 تن ورق کورتن استیل گرید - A جهت مصارف نیروگاه شهید مفتح همدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:باززشایی پاکت های&quot; الف&quot; و &quot;ب&quot; راس ساعت 14.00 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 12/08/1398 خواهد بود.
پیوست ها:
1.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید دو ست شرود سگمنت ردیف اول واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ولوهای فشار قوی مورد نیاز نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
آگهی.jpg    

عنوان اطلاعیه:طراحي و اجراي دكوراسيون اتاق فرمان هاي واحدهاي بخار و سيكل تركيبي
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/28
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه جوان مورخه 16 و 17 مهر ماه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه خريد یک ست(دو عدد) یاتاقان جهت یک واحد نيروگاه حرارتی شازند در سال1398
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه خريد یک ست(دو عدد) یاتاقان جهت یک واحد نيروگاه حرارتی شازند در سال1398
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/08/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازي پره هاي توربين واحد گازي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/22
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه اقتصاد ملي مورخه هاي 13 و 14 مهر ماه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامين نيروي انساني اجراي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات جاري و مياندوره اي واحدهاي بخار و سيكل تركيبي و توربين انبساطي و
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/21
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه رسالت مورخه هاي 11 و 13 مهر ماه 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه داربست بندی وتخته ریزی نیروگاه اصفهان و هسا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تلفن تماس 5083-7895080-0313 (اداره تدارکات و بازگانی) آگهی روزنامه در روزنامه کثیرالانتشار&nbsp; اصفهان امروزمورخ 98/7/11
پیوست ها:
4-98.jpg    

عنوان اطلاعیه:مزایده عمومی رهن و اجاره یک واحد اداری در تهران واقع در خیابان توانیر - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مزایده عمومی رهن و اجاره یک باب مغازه در کرمانشاه واقع در خیابان 17 شهریور (برق )
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1357/03/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی زاهدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/16
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید داخل پره های متحرک کمپرسور نیروگاه گازی ارومیه (BBC-GT9 ) و متعلقات مربوطه مطابق نمونه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد پذیرفت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه تهیه شناسنامه فنی و ساخت دو عدد استم والو
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
121.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2200 تن آهک هیدراته صنعتی - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و خرید تجهیزات PLC واحدهای گازی GEF5 نیروگاه گازی بوشهر.- شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد&nbsp; مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد امکان پذیر میباشد.
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ابزار آلات الکتریک ، ابزار دقیق و مکانیک نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 10/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست پره ثابت توربین واحد BBC و BST نیروگاه گازی شیراز- شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:ارسال اسناد مناقصه به شرکتهای تایید صلاحیت شده با استفاده از لیست کوتاه و از طریق سامانه ستاد میباشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دیسشارژ کیسینگ پمپ آب خنک کن نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 12/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید آجرهای محفظه احتراق واحدهای گازی نیروگاه ایسین (V94.2 Ver. 5)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/07/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 09/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه ایاب ذهاب
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/06
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه تمدید نخواهد شد
پیوست ها:
New folder.zip    

عنوان اطلاعیه:ساخت پره هاي ثابت رديف اول توربين هاي HP و IP واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه هاي جمهوري اسلامي و اقتصادي شروع مورخه هاي 31 شهريور و 1 مهر ماه سال 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه خرید 12 عدد شعله بین آسک و 6 عدد شعله بین میتسوبیشی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/31
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست نازل ردیف دوم توربین واحدهای GEF5 نیروگاههای گازی کنگان و بوشهر - شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:با توجه به ارزیابی کیفی انجام شده و تهیه لیست کوتاه ، دریافت اسناد مناقصه از طریق دعوتنامه از شرکتهای تایید صلاحیت شده میباشد.
پیوست ها:
davatname1.pdf    
GEF51.jpg    

عنوان اطلاعیه:تمدید مناقصه 98/04 خرید نازل باکس مشعل بویلر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/07
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمدید مناقصه
پیوست ها:
New folder.zip    

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست نازل ردیف اول توربین واحد GEF5 نیروگاه های گازی بوشهر و کنگان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه که بصورت دعوتنامه به شرکتهای تایید صلاحیت شده&nbsp; از طریق سامانه ستاد میباشد.
پیوست ها:
davatname.pdf    

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه و فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره 071/8/98 م خرید لوله های بویلر مورد نیاز نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/31
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست پره های متحرک توربین واحد BBC و BST نیروگاه گازی شیراز - شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد و بصورت دعوتنامه میباشد.
پیوست ها:
davatname.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدوددو مرحله ای خرید دو ست پره های ثابت توربین واحد BBC و BST نیروگاه گازی شیراز - شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد و بصورت دعوتنامه میباشد.
پیوست ها:
davatname.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست پره های متحرک توربین واحدهای GEF5 نیروگاه گازی کنگان و بوشهر-شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد و بصورت دعوتنامه میباشد.
پیوست ها:
davatname.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو عدددیسک شماره 15 و 16 کمپرسور واحد GEF5 آلستوم-شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد بصورت دعوتنامه میباشد.
پیوست ها:
davatname.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست پره ثابت و متحرک کمپرسور واحد GEF5 آلستوم-شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد بصورت دعوتنامه میباشد
پیوست ها:
davatname.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیتهای حجمی بخش خدمات و پشتیبانی، بازرگانی و عملیات بازار برق- شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/07/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد.
پیوست ها:
01.jpg    

عنوان اطلاعیه:ساخت داخل یک دست پره های ثابت ردیف 1 تا 4 توربین گازی میتسوبیشی مدل MHI701B
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:اجراي دوره هاي آموزشي شغلي و اختصاصي براي كاركنان شركت مديريت توليد برق نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/31
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:روزنامه قدس مورخه 16و17 مرداد 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات مربوط به حمل و نقل كاركنان شركت مديريت توليد برق نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/31
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:روزنامه تجارت مورخه هاي 16 و 17 مرداد 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی، تنظیف، آبدارخانه، و ماشین نویسی و امور دفتری شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه انجام خدمات انبارداری، اداری، بازار برق و آبدارخانه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
اگهی .jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید رزین کاتیونی و آنیونی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 2400 فیلتر هوای ورودی واحد های توربین گازی V94.2
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی تمدید مناقصه رنگ و پوشش تجهزات واحد 3 شماره 98/02/10
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/16
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمدید مناقصه
پیوست ها:
تمدید.zip    

عنوان اطلاعیه:خرید عایق حرارتی (آلومینیوم سیلیکات)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
98-120.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای استقرار سیستم su assistant txp-sppa t2000 در نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 07/م/98
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:خرید ضد یخ برای ایستگاه گاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین با شماره (06/98)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید فیلتر هوا برای واحد شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین با شماره (05/98)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دومرحله ای خرید لوازم الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 06/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه: مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید آجرهای محفظه احتراق واحدهای گازی نیروگاه ایسین (V94.2 Ver. 5)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 09/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام عملیات تعمیرات اساسی هیتر های ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز (04/98)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام عملیات اورهال واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز (03/98)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام تعمیرات اساسی و نیمه اساسی واحدهای نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/06/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir با شماره فراخوان 2098001500000007 انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه ایاب و ذهاب شماره98/03
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/16
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:آگهی
پیوست ها:
New folder.zip    

عنوان اطلاعیه:تهیه، تامین و حمل تجهیزات الکتریکی مورد نیاز نیروگاه شهید مفتح
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
Elec.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه 98/04 خرید 60 عدد نازل باکس مشعلهای کوره از جنس استیل نسوز310
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:آگهی مناقصه شماره 98/04
پیوست ها:
New folder.zip    

عنوان اطلاعیه:بازسازي پره هاي توربين واحد گازي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/07
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه سیاست روز مورخه 28 و 30 مرداد 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی تمدید مناقصه شماره 98/02 تعمیرات اساسی واحد 3
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/02
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمدید مناقصه شماره 98/02 اورهال واحد 3
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تعمیرات اساسی واحد 3
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اورهال قسمتهای مختلف واحد 3
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه تامین نیرو جهت نگهداری و توسعه فضای سبز نیروگاه حرارتی شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/27
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 1000 عدد زغال سیستم تحریک ژنراتورواحد های بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های جمهوری اسلامی و اقتصاد ملی مورخه 20 و 22 مرداد 98 - <br>مناقصه شماره 1- 98/7
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی شماره 3-98 انجام امور خدمات عمومی نیروگاه اصفهان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/27
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تلفن تماس 5083-7895080-0313 (اداره تدارکات و بازگانی) آگهی روزنامه در روزنامه کثیرالانتشار&nbsp; اصفهان امروزمورخ 98/5/20
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی شماره2-98 انجام امور خدمات فنی و اداری نیروگاه اصفهان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/27
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تلفن تماس 5083-7895080-0313 (اداره تدارکات و بازگانی) آگهی روزنامه در روزنامه کثیر الانتشار نصف جهان مورخ 98/5/20
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید دو ست شرود سگمنت ردیف اول واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir با شماره فراخوان 2098001500000004 انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی به کمپرسور اصلی واحدهای گازیGEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir با شماره فراخوان 2098001500000006 انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 622 عدد باطری سرب اسیدی 350 آمپر ساعتی 2 ولتی نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir با شماره فراخوان 2098001500000005 انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید ورق کربن استیل واحدهای نیروگاه شهید سلیمی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های تعادل و تجارت مورخ 19 و 20 مرداد 98 مناقصه شماره 98/15
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان شناسايي پيمانكار خريد- ساخت ونصب لوله هاي بويلر نيروگاه تبريز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت&nbsp; مشخصات فنی و فرم ارزیابی کیفی از طريق سايت www. Tpgmco.ir
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد نمك دانه بندي شده مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي شركت مديريت توليد برق نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه هاي اقتصادي شروع و تعادل
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید نه ست چرخ دنده جهت ACC نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تهیه و ساخت Supporting Fin بویلر واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های قدس و رسالت مورخه های 12 و 13 مرداد 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوله های دیواره و سقف اواپراتور بویلر واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های اطلاعات و جمهوری اسلامی مورخه های 12 و 13 مرداد 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای استقرار سیستم su assistant txp-sppa t2000 در نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 07/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه خرید لوازم یدکی تجهیزات نیروگاهی مورد نیاز نیروگاه حرارتی شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
98-118-.jpg    

عنوان اطلاعیه:خريد با آزمايش ده دست كامل از پره هاي متحرک رديف اول و ده دست کامل از پره های متحرک ردیف دوم توربين گازي GE-F5 بهمراه ملحقات مربوطه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید با آزمایش و تحویل ده دست کامل از پره های ثابت ردیف اول توربین گازی GE-F5 به همراه متعلقات مربوطه .
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:فروش اسناد از 98/5/8 در سامانه تدارکات دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید با آزمایش و تحویل هفت دست کامل از پره های ثابت ردیف دوم توربین گازی GE-F5 به همراه متعلقات مربوطه .
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:اسناد مناقصه دو مرحله ای تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه حرارتی شازند درسال 98
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تعمیرات&nbsp; اساسی واحد 4 نیروگاه حرارتی شازند
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه الکتروموتور جهت نیروگاه گازی کنگان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
1.jpg    

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید المنت فیلترهای هوای نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/14
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه 03/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:رنگ آمیزی استراکچرها و دیواره های جانبی واحد 4 بخار و S5 سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های مناقصه و مزایده و تجارت مورخه 6 و 7 مرداد 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد 17 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگي جهت برج خنك كن نيروگاه زرند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:فروش اسناد‌: <br>1- 1- كرمان . زرند . ميدان امام خميني. بعد از پل راه آهن . شركت مديريت توليد برق زرند .&nbsp; اداره تداركات و قراردادها- تلفن : 31425581-034<br>2- از طريق سايت :&nbsp; WWW.ZARKPP.IR
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تست 2
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/05
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تست زرند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/05
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید روغن جهت نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/06
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تمدید مهلت دریافت و بارگذاری اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز ویس- کلاس F رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/22
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:به دلیل قطعی سامانه ستاد در مورخ 98/04/31 و درخواست مکرر شرکت های متقاضی، مهلت دریافت اسناد لغایت ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 98/05/06 و مهلت بارگذاری استاد تکمیل شده لغایت ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/05/22 تمدید گردید. خاطر نشان می سازد همانگونه که در آگهی فراخوان نیز درج گردیده است، اسناد استعلام صرفاً باید از سامانه ستاد دریافت و اسناد تکمیل شده در مهلت مقرر در همان سامانه بارگذاری شود، در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه عواقب به عهده متقاضی می باشد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید تجهیزات سوخت گاز بویلر (لوازم یدکی مشعل های گازسوز) نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/01
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی ایستگاه گاز 200 هزار متر مکعبی نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/07
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 05/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومي اياب وذهاب نيروگاه سهند بناب مناقصه عمومي 3098/5
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دريافت اسناد از سايت شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومي اياب وذهاب نيروگاه تبريز- صوفيان مناقصه شماره 3098/04
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دريافت اسناد از سايت شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات نیروی کارگری موقت - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/09
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه واگذاری فعالیت های خدمات عمومی و تخصصی- شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/09
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازی و تست آجرهای نسوز، سگمنت های ثابت و متحرک توربین نیروگاه گازی دورود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
3.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید Blade و Vane توربین گازی V94.2 نیروگاه افق ماهشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/01
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
آگهی .jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه تهیه و حمل ورق کورتن استیل گرید A
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
2.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید کارت های الکترونیکی سیستم TR76 نیروگاه گازی ارومیه (BBC-GT9
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد انجام میگیرد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:برگزاری دوره های آموزشی شغلی - تخصصی برای مشاغل کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/03
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های جمهوری اسلامی و شروع مورخه 25 و 26 تیرماه 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید بلبرینگ SKF جهت نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد يک ست پرۀ ثابت رديف اول و يک ست پره ثابت رديف چهارم توربين گازی BBC-GT۹ نيروگاه گازی اروميه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد گرفت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مزایده فروش ضایعات مستعمل - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات مربوط به حمل و نقل كاركنان نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج آگهی در روزنامه های رسالت و مناقصه مزایده مورخه 17 و 18 تیرماه 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد ذغال سيستم تحريك ژنراتور واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های رسالت و عصر ایرانیان مورخه 17 و 18 تیر 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی ایستگاه گاز 200 هزار متر مکعبی نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 05/م/98
پیوست ها:
آگهی 1 .pdf    

عنوان اطلاعیه:خرید Blade و Vane توربین گازی V94.2 نیروگاه افق ماهشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
آگهی .jpg    

عنوان اطلاعیه:تهیه و حمل ورق کورتن استیل گرید A
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت(<a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>) مراجعه گردد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ساخت بسكت هاي لعابدار لايه سرد ايرهيتر نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/09
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های تعادل و قدس مورخه 1 و 2 تیر ماه 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومي مديريت انجام امورخدمات اداري و پشتيباني
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مناقصه پيوست شده است . دريافت اسناد از سايت شركت به نشاني <a href="http://www.ypgmc.co.ir">www.ypgmc.co.ir</a><br>و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات نيز امكان پذير است.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه خريد لوازم يدكي نيروگاه شازند در سال1398
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خريد لوازم يدكي&nbsp; نيروگاه حرارتي شازند در سال 1398 مطابق ليست پيوست.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید روغن روانکاری توربین مورد نیاز شرکت مدیریت تولید برق شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/31
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
98-117-2.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید دوربین و تجهیزات مانیتورینگ نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه 04/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید المنت فیلترهای هوای نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 03/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:عملیات اصلاح عایق های رطوبتی ساختمان های نیروگاه شهید مفتح
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
001.jpg    

عنوان اطلاعیه:انجام كارهاي خدماتي مربوط به حمل و نقل كاركنان نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/28
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خلاصه آگهی اسناد مناقصه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید، نصب و عملیات اجرایی سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/27
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه شماره 4م/ع/98 : موضوع : خريد 800 جفت فيلتر استوانه اي و مخروطي مولدهايGE-F9
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مناقصه پيوست شده است . دريافت اسناد از سايت اينترنتي شركت به نشاني <a href="http://www.ypgmc.co.ir">www.ypgmc.co.ir</a>&nbsp;<br>و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات نيز امكان پذير است.<br><br><br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه شماره 3م/ع/98 : موضوع : خريد 2400 عدد فيلتر كمپرسور مولدهاي V94.2 ( كلاس F8 )
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مناقصه پيوست شده است . دريافت اسناد از سايت شركت به نشاني <a href="http://www.ypgmc.co.ir">www.ypgmc.co.ir</a><br>و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات نيز امكان پذير است.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید دو دستگاه آنلاین مانیتورینگ گازهای محلول در روغن ترانس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید هیدرازین هیدرات
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامین قطعات یدکی مورد نیاز اجرای عملیات اورهال دو واحد گازی نیروگاه ایسین (V94.2 Ver. 5)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 02/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید فیلترهای کاغذی (Air Intake) نیروگاه افق ماهشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی خرید برق از نیرگاه ماهشهر در سال 98
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید برق تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و نیروگاه گازی قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه فیدر شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تهیه اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیتهای حجمی بخش مالی ، بازرگانی و خدمات
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذاران جهت واگذاری و توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور (ایرانشهر)- تمدید مهلت ارائه اسناد
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/25
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:پیرو فراخوان قبلی بدینوسیله به اطلاع می رساند حداکثر مهلت تکمیل و تحویل اسناد و مدارک، تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 98/03/25 تمدید می گردد. محل تحویل اسناد کماکان دفتر بازرگانی، اعتبارات اسنادی و قراردادهای این شرکت به آدرس تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار دادمان غربی، مجموعه پژوهشگاه نیرو، طبقه سوم ساختمان شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- دفتر قراردادها می باشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد مقدار 16000 كيلوگرم هيدرازين هيدرات 55 درصد مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های جوان و اقتصادی شروع مورخ 4و5 خرداد 1398
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات ترابری شرکت تولید نیروی برق تهران
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید فیلترهای کاغذی (Air Intake) نیروگاه افق ماهشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه تهیه شناسنامه فنی و خرید با آزمایش دیافراگم هایHP3 , HP5 توربین بخار نیروگاه شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان شناسايي پيمانكار براي انجام خدمات اجاره 7 دستگاه سواري با راننده
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید با آزمایش یک دست از هر یک از سگمنت های حرارتی ردیف A، ردیف B و ردیف C استاتور توربین و یک دست از سگمنت های ورودی دیفیوزر کمپرسور توربین گازی BBC-GT9 نیروگاه گازی ارومیه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام میگیرد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذاران جهت واگذاری و توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور (ایرانشهر) نوبت (دوم)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/04
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بسته ارزیابی صلاحیت از لینک زیر قابل دریافت است، حداکثر مهلت تکمیل و تحویل اسناد و مدارک، تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 98/03/11 می باشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومي سرويسهاي اياب و ذهاب پرسنل نيروگاه به وسيله 21 دستگاه ميني بوس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/10
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
1آگهي.pdf    

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه والو بخار گلند توربین و محرک الکتروهیدرولیکی آن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:با مرجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک&nbsp; دولت نسبت به دریافت اسناد اقدام گردد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تهیه بیمه نامه برای تجهیزات، مخازن، دستگاه های محرک اولیه و ژنراتورها،سایر تجهیزات، لوازم یدکی انبارها و موجودی مخازن سوخت موجود در نیروگاه های صوفیان و نیروگاه گازی ارومیه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:این مناقصه محدود بوده و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی برگزار گردیده است
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذاران جهت واگذاری و توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور (ایرانشهر) (نوبت اول)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/28
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بسته ارزیابی صلاحیت از لینک زیر قابل دریافت است، حداکثر مهلت تکمیل و تحویل اسناد و مدارک، تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 98/03/11 می باشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت خرید خدمات حجمی پرسنل نظافت، آبدار خانه، تایپ، دفتری و کارشناسی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات استفاده از خودرو استیجاری با راننده
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه سازندگان قطعات داغ واحد های گازی ساخت داخل
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد 000 10 تن نمك دانه بندي شده واحد هاي بخار و مقدار 000 2 تن نمك دانه بندي شده مصرفي سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های جمهوری اسلامی و تعادل مورخه 10 و 11 اردیبهشت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد سود مايع مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های قدس و تجارت مورخه 10 و 11 اردیبهشت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ساخت بسكت لايه سرد ايرهيتر نيروگاه شهيد سليمي نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مناقصه 98/2 درج در روزنامه هاي عصر ايرانيان و جوان
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید قطعات یدکی (مکانیک) مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/01/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/01/04
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خرید قطعات یدکی (مکانیک) مورد نیاز&nbsp; نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای - انجام عملیات بازسازی پره های ثابت ردیف 1 و 4 و پره متحرک ردیف 4، آجرهای نسوز، سگمنت های ثابت ردیف A و B نیروگاه گازی دورود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/01/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
a.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید فیلترهای کاغذی (Air Intake) نیروگاه افق ماهشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/01/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوله های کندانسور نیروگاهی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/01/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/01/31
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد لوله ها و فين هاي ديواره اواپراتور بويلرهاي واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/01/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/01/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های جمهوری و رسالت مورخه 24 و 25 فروردین 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:واگذاری خدمات نیروی انسانی مورد نیاز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/01/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/08
شرکت متقاضی:شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تامین نیروی انسانی مورد نیاز
پیوست ها:
101-98.jpg    
10-2-98.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید ورق لایه گرم ایر هیتر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/01/07
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
97307.pdf    

عنوان اطلاعیه:بهره بداری، نگهداری و تعمیرات جاری (O&M) واحدها و تجهیزات جانبی نیروگاه 50 مگاواتی نوشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید انرژی نیروگاه گازی کنگان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید انرژی نیروگاه گازی بوشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید انرژی نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مزایده فروش 452 قلم قطعات نیروگاه گازی - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/22
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/22
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید قطعات مسیر داغ واحد های v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد مناقصه
پیوست ها:
آگهی).zip    

عنوان اطلاعیه:تأمین خدمات نیروهای حجمی مورد نیاز در بخشهای مختلف شرکت
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد مناقصه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی مکانیک مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/11/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد مناقصه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام امور نگهباني و حفاظت از تأسيسات نيروگاه زر ند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/11/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/11/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات عمومي نيروگاه زرند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/11/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/11/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تأمين نيروي انساني فني و اداري نيروگاه زرند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/11/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/11/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازی یاتاقان های نیروگاههای تحت پوشش
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/11/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/11/27
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید قطعات مسیر داغ واحد های v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/11/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/11/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:&nbsp;خرید قطعات مسیر داغ واحد های v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه والو بخار گلند توربین و محرک الکتروهیدرولیکی آن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/11/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:متقاضیان جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه فرمایند.
پیوست ها:
1آگهی.jpg    

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات کمپرسور هوا - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازی یاتاقان های نیروگاههای تحت پوشش
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/15
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/15
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/15
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/15
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/15
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید روغن ترانسفورماتور
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname 1.jpg    

عنوان اطلاعیه:فروش انواع ضایعات فلزی از قبیل "مخزن ها و متعلقات مربوط به لنج های قدیمی، لوله های ضایعاتی ورودی آب دریا، بونکر و میکسر سیمان و متعلقات مربوطه به مقدار تقریبی 320 تن"
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
97601.pdf    

عنوان اطلاعیه:برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی خرید انرژی نیروگاههای تحت پوشش
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:تجدید فرآیند ارزیابی کیفی خرید پره ثابت و متحرک همراه لوازم نصب واحدهای BBC7 و BBC8
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:تجدید فرآیند ارزیابی کیفی خرید لوازم یدکی واحدهای GEF5
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه خرید ورق کورتن استیل A جهت نیروگاه شهید مفتح
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/29
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت(<a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>) مراجعه گردد.
پیوست ها:
100.jpg    

عنوان اطلاعیه:تامین لوله های ری هیت و سوپر هیت نیروگاه بخار شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;با شماره فراخوان 200971500000011 انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید فرآیند مناقصه مطالعه و آنالیز سیستم اسپیدترونیک ، طراحی سیستم موجود، تهیه ، حمل و راه اندازی و ارتقا سیستم کنترل دو واحد توربین گازی با استفاده از سیستم PLC
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید با آزمایش و نظارت بر ساخت داخل یک دست کامل روتور توربو کمپرسور واحد گازی GEF9 مدل PG-9171 E (بدون پره های توربین) نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;به شماره فراخوان 200971500000010 انجام خواهد شد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید دو ست شرود سگمنت ردیف اول واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;با شماره فراخوان 2009715000000009 انجام خواهد شد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی مکانیک مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد مناقصه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان خدمات مشاوره جهت نظارت بر بهره برداری،نگهداری،تعمیرات و شرکت در بازار برق نیروگاههای حرارتی استان گیلان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت(<a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>) مراجعه گردد.
پیوست ها:
IMG_0002.jpg    

عنوان اطلاعیه:واگذاری انجام خدمات پشتیبانی و اداری
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس *setadiran.ir* به شماره فراخوان 200971500000008 انجام خواهد شد، لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه اقدام نمایند
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید فرآیند ارزیابی کیفی خرید پره ثابت و متحرک با لوازم نصب پره توربین واحدهای BBC7 و BBC8 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم اورهال واحد گازی کنارک
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/29
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اگهی از طریق روزنامه&nbsp; مناقصه منتشر میشد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ساخت، نصب و راه اندازی چرخ دنده و پینیون گیربکس توربین گازی F5 آلستوم نیروگاه گازی قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:ساخت، نصب و راه اندازی چرخ دنده و پینیون گیربکس توربین گازی F5 آلستوم&nbsp; نیروگاه گازی قاین
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی (ابزار دقیق) مورد نیاز نیروگاه شهیدکاوه قاین به شماره 04/97
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خرید لوازم یدکی (ابزار دقیق) مورد نیاز نیروگاه شهیدکاوه قاین به شماره 04/97
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی (الکتریک) مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین به شماره 03/97
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خرید لوازم یدکی (الکتریک) مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین به شماره 03/97
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 1080 عدد فیلتر هوای ورودی به کمپرسور اصلی واحدهای گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 311 عدد باطری سرب اسیدی 350 آمپر ساعتی 2 ولتی نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای موضوع مطالعه ، آنالیز سیستم اسپیدترونیک موجود، تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی و ارتقا سیستم کنترل با استفاده از تجهیزات plc
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد صورت میپذیرد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ارزیابی کیفی خرید پره ثابت و متحرک با لوازم نصب توربین واحد BBC7و BBC8 نیروگاه گازی شیراز.
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:ارزیابی کیفی خرید لوازم (قطعات) واحدهای GEF5 نیروگاههای بوشهر و کنگان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد میباشد.
پیوست ها:
ROZNAME1.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید پانزده هزار لیتر روغن توربین - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/09
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی قطعات داغ توربین نیروگاههای تحت پوشش
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname11.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصات خرید خدمات نیروی کارگری موقت، نگهداری و ایجاد فضای سبز، ایاب و ذهاب با مینی بوس - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/28
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصات خرید خدمات نیروی کارگری موقت، نگهداری فضای سبز ، ایاب و ذهاب پرسنل با مینی بوس - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/28
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تامین با آزمایش یک دست کامل روتور توربوکمپرسور گازی GEF9 مدلE 9171 (بدون پره های توربین) شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی در نظردارد ارزیابی کیفی موضوع فوق را بر اساس اطلاعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات<br>الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان در ستاد 200971500000005 برگزار نماید.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازی پره های ثابت و متحرک واحد های V94,2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:&nbsp;بازسازی پره های ثابت و متحرک واحد های V94,2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت امکان پذیر می باشد.
پیوست ها:
آگهی.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی واحد G11 نیروگاه گازی کنگان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی واحد G15 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname1-34.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی واحد BBC نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 1080 عدد فیلتر هوای ورودی به کمپرسور اصلی واحدهای گازی GEF9 شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه: